Miljøprojekt på KMC

Formål med forsøget

Der er et stigende behov for at komme af med søsediment. F.eks. regner man med at, en oprensning af sediment fra ferske vandområder i Københavnsområdet vil resultere i mængder der nærmer sig 1.000.000 m3 sediment.

Søsediment udgør et miljømæssigt problem, da det indeholder tungmetaller, tjærestoffer og forholdsvis store mængder af især tunge olieforbindelser. Hvorvidt olieforbindelserne til dels er naturligt forekommende eller udelukkende stammer fra afvanding af veje, befæstede arealer mv. vides ikke med sikkerhed.

Foreløbige forsøg med pil plantet på opgravet søsediment viser, at indholdet af olie på 2 år kan nedbringes med ca. 40 % og over en 3-årig periode er det lykkedes at nedbringe olieindholdet med en faktor 10. Det er derfor håbet med forsøget, at indholdet af især olieforbindelserne kan reduceres til et niveau svarende til klasse 1-4 jord og dermed gøres egnet til deponering. Da pil også har vist sig egnet til at optage den mobile fraktion af tungmetaller, kan der også for tungmetallernes vedkommende forventes en effekt.

Derudover skulle forsøget gerne give svar på, hvor stor en reducering af forurenende stoffer der er fra det bassin, der ikke er plantet pil på, og som derfor må forventes at svare til den mængde, der ville fjernes blot ved at ligge sedimentet i mellemdepot.


Etablering, drift og afslutning af forsøg

Fysisk indretning

Forsøgsområdet kommer til at ligge nord for det eksisterende udvaskningsforsøgsområde i klasse 4 depotet. KMC modtager én portion søsediment på 200 mfra Søborghus rende. Sedimentet udlægges i 2 etablerede bassiner på hver ca. 7×14 meter. Bassinerne udfærdiges med tæt membran i bunden. Ovenpå lægges et lag grus og der etableres drænanlæg til opsamling af perkolat. Mellem grus og søsediment vil der blive udlagt en fibertex membran. Dels for at undgå at drænene blokeres, men også for at hæmme, at rødder kommer i berøring med dræn og bundmembran.

Der vil i begge bassiner blive opstillet et foret rør med pumpe, til at opsuge perkolat. Perkolat vil blive opsamlet i store beholdere placeret i en 20 mstor og isoleret container under kontrollerede forhold.

Drift

Der måles løbende, hvor meget vand der passerer igennem bassinerne, herudover vil den opsamlede mængde perkolat blive analyseret jævnligt i opstartsfasen og bortskaffet efter gældende regler til godkendt modtageanlæg.

Undervejs i forsøget vurderes en analysefrekvens pr. halve år på henholdsvis perkolat og jord at være tilstrækkelig. Efter hver vækstsæson analyseres piletræernes blade og ved for indhold af metaller.

Det er KMC´s ønske, at driftsperioden kan udgøre samme tidsramme som det øvrige forsøg. Det vil sige til sommeren 2012.

Afslutning

Ved forsøgets afslutning vil de endelige analyser være med til at afgøre om sedimentet er deponeringsegnet, eller om der skal findes andre løsninger mht. afskaffelse.

Tilbage til Miljøprojektets hovedsiden