Kontakt

Handelsbetingelser

Virksomheden:

Arresø Pil I/S
Nordhusvej 35
DK- 3300 Frederiksværk
CVR-nr.: 14 88 45 80

Bankforbindelse:

Sydbank
Reg. nr.: 7117
Konto nr.: 1008031
Betalings modtager: Arresø Pil

If you want to transfer money from a foreign bank, you need the following information:

BIC-kode (SWIFT adresse):  SYBKDK22
IBAN- nummer (Internationalt konto nr.): DK2271170001008031

Ved køb af vare fra vores hjemmeside har vi brug for dit navn, adresse, telefonnummer samt e-mailadresse.

Salgs- og leveringsbetingelser:

I Nedenstående betingelser benævnes kunden som ordregiver eller kunde. Ordregiver/kunde er den person som fremgår i tilbuddets brevhoved. Navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

Hvis din bestilling er på lager, vil varerne forsøgt afsendt dagen efter bestillingen, og leveret på leverings adressen hverdagen efter. Leveringer kan tage 3-5 dage afhængig af leverings adressen.

Er din bestilling ikke på lager, vil vi kontakte dig og give besked om den forventede leveringstid.

Betaling skal ske kontant ved afhentning eller før forsendelser.

Al forsendelse betales af kunden, og er for købers regning og risiko.

Ved alle forsendelser : + administration, håndtering, emballage, pakning og fragt. Der tages forbehold for prisstigninger.

Arresø Pil kan ikke stilles til ansvar hvis varen beskadiges under transporten. Kunden skal fremsætte sin klage til transportfirmaet.

Varer tages kun retur efter aftale. 

Der tages til enhver tid forbehold for prisstigninger på alle vores varer og ydelser.

Fragtpriser.

Ved forsendelser i Danmark og til udlandet, opkræves fragtpriserne iht. gældende takster hos fragtmænd og Post Danmark.

Eksport.

Skal varerne leveres til lande uden for Danmark, heriblandt Grønland og Færøerne, fratrækkes dansk moms., -20 %, af udsalgsprisen, såfremt kunden kan dokumentere et CVR – nr. eller lignede dokument som svarer til momsregistrering i det pågældende land.

Køber du varerne i Danmark som privat kunde, og bringer dem til din bopæl uden for Den Europæiske Union, refunder vi momsen når blot fakturaen stemples af toldmyndighederne ved udrejse af EU.

Efter indrejsen i dit hjemland, sender du den stemplede faktura med dine bank oplysninger, til Arresø Pil, så overfører vi straks momsbeløbet til pågældende bankkonto, minus diverse gebyrer.

Tilbud.

Alle tilbud er gældende 14 dage efter den på tilbuddet påskrevne dato. Endelig aftale om levering/opsætning, er først indgået ved køberes modtagelse af vor skriftlige ordrebekræftelse/faktura, samt evt. anden skriftlig bekræftelse. Arresø Pil kan kun have én ordregiver/kunde, og der kan kun faktureres til denne ene. Eventuel opdeling af regning mellem naboer sker internt mellem disse og vedkommer ikke Arresø Pil.

Bistand ved teknisk vejledning, måltagning, beregning af kvantiteter ud fra fremsendt tegnings materiale etc.,  er udelukkende en service/vejledning og for hvilken Arresø Pil ikke påtager sig noget ansvar.

Ved fremsendelse af tilbud, fremsendt efter Arresø Pil måtte have besøgt kunden, er det kundens ansvar at sikre sig, at det påskrevne antal meter/højde samt forhold beskrevet under ‘øvrigt’, er i henhold til kundens ønsker/Arresø Pil´s  forståelse af opgaven.

Såfremt det ved kundens gennemgang af tilbuddet, måtte konstateres af der er uoverensstemmelser mellem kundens ønsker, og Arresø Pil´s tilbud, skal dette forholdes Arresø Pil omgående og pr. skrift. Sker dette ikke, kan Arresø Pil ikke holdes ansvarlig for evt. ekstra materialer, forbrug/timer.

Alle tilbud og projekter udføres efter entreprenørforeningens standart betingelser for tilbudsgivning og AB 92.

OPSÆTNINGER.

Ved tilbud, såvel som tilbud udarbejdet efter besøg af Arresø Pil, er det en forudsætning for priserne at:

  1. Området er ryddet og tilgængeligt min. 80 cm på hver side af skel linje og 180 cm op i højden skal være ryddet, dog min. 30 cm over færdig højde
  2. Området/jorden for nedsætning af stolperne er normal havejord/muldjord. Større sten – over knytnæve størrelse, samt rødder fra buske/træer eller lignede, betragtes ikke som normal havejord, og der vil kunne blive tillagt gene-timer såfremt Arresø Pil ikke kan undgå at skulle arbejde i sådanne et område, og såfremt det skønnes at medfører et merforbrug af timer i forhold til Arresø Pils’ tilbud.
  3. Arresø Pil ikke manuelt skal bære materialer længere end 15 meter. fra det sted vores chauffør skønner at kunne parkere/aflæsse materialerne og til hegnets fjernest punkt.
  4. Kunden sørger selv for bortkørsel af det materiale der måtte blive til overs ved rydning/klargøring af arealet.

Hvis Arresø Pil skal bortkøre det det fjernede materiale, skal kunden afregne medgået tid og evt. omkostninger for deponeringen af materialet.

Opfyldes disse forudsætninger ikke, forbeholder Arresø Pil sig retten til at afregne det til enhver tid forbrugte timeantal og til en afregning pr. time jfr. den til enhver tid givende timepris.

I forbindelse med tilbud hvor Arresø Pil har besøgt kunden og efterfølgende udregnet et tilbud, vil ekstra genetimer i forbindelse med evt. forhold beskrevet i pkt. 1,2,3 og 4, blive påskrevet under ‘øvrigt’. Alle oplysninger om forventet timeantal vil være angivet som overslagspriser, medmindre andet skriftligt er påført selve tilbuddet fra Arresø Pil.

Før opsætning af hegn, skal kunden selv indhente og oplyse Arresø Pil om alle relevante oplysninger vedr. rør, ledninger, kloak og andre installationer der er nedgravet og ikke umiddelbart synlige eller tydeligt markeret.

Forefindes emner som disse, skal kunden selv sørge for tydelig markering af disse, og udlevere målfaste tegninger der indeholder alle relevante oplysninger, som kan have indflydelse på arbejdets udførelse.

Kunden er selv ansvarlig for, at det udpegede eller markerede sted for opsætningen af hegnet, ikke strider mod regler for hegn i skel, lokalbestemmelser og naboers ønsker.

Arresø Pil kan ikke drages til ansvar, eller gøres erstatningspligtig, såfremt der skulle opstå en twist vedr. hegn eller andre installationer der er opsat på den bestillende kundes foranledning.

Ved mundtlig, såvel som skriftlig indgåelse af aftale om opsætning, indestår ordregiver for alle omkostninger, såfremt der i forbindelse med arbejdet, opstår skader på sådanne genstande, og dette forhold ikke er blevet præsenteret i form af en teknisk tegning, fra den nedgravende myndighed/virksomhed.

Arresø Pil skal i forbindelse med opsætningen, have adgang til strøm og vand. Det påhviler ordregiver, at sørge for der som minimum findes et strømstik med jordforbindelse inden for max. 30 meter fra opsætnings stedet, samt vand i samme max. afstand, såfremt vand er nødvendigt for arbejdets udførelse.

Såfremt Arresø Pil møder op jfr. aftalt tidspunkt og det:

  • ikke er muligt at få fremført strøm, 220 V med jordforbindelse, samt vand, jfr. ovenstående.
  • ikke er muligt at komme til opsætningsstedet som f.eks. skyldes aflåst område, eller svært fremkommeligt etc.
  • på anden måde ikke er muligt at påbegynde arbejdet, pga. omstændigheder som kan tilskrives ordregiver og/eller evt. nabo som f.eks. ingen hjemme, ikke ryddet tilstrækkeligt etc.

Forbeholdes retten til at fakturerer for 4 timers forgæves fremmøde i henhold til den til enhver tid gældende timepris, gange antallet af udsendte medarbejdere, men dog for min. 2 mand.

Opstartsdagen.

Medmindre andet skriftligt aftales, påhviler det ordregiver at være til stede ved arbejdets opstart på første dagen. Beregn ca. 30 min.

Arresø Pil vil sammen med kunden afholde et kort opstarts møde, hvor arbejdet gennemgås med Arresø Pil og med reference til det afgivet tilbud. Såfremt der ikke er 100% enighed om arbejdets karakter skal dette blive afklaret inden selve arbejdet igangsættes.

Under arbejdets udførelse.

Arresø Pil har ikke brug for kundens tilstedeværelse under arbejdets udførelse. Såfremt ordregiver konstaterer uenigheder mellem dennes opfattelse af arbejdets karakter kontra det fremsendte tilbud, skal kunden omgående, og uden ophold, kontakte Arresø Pil skriftligt, såvel som telefonisk, og gøre dennes indsigelser gældende. Arresø Pil og ordregiver vil herefter afstemme evt. uoverensstemmelser inden arbejdet fortsætter.

Afslutning/Overlevering af opgaven.

Fakturering sker ud fra det færdigt opsatte antal meter, oprundet til hele m2, samt højde uagtet det foreliggende tilbud, og indbefatter evt. ekstra materiale- og arbejdsforbrug som er tilstødt arbejdet grundet ændringer i længde/højde eller forhold på stedet der har nødvendiggjort ekstra forbrug.

Det påhviler ordregiver at kontakte Arresø Pil for at få oplyst ca. tidspunktet for Arresø Pils’ afslutning/overlevering af opgaven. Dette forhold gøres gældende såfremt ordregiver ønsker at være hjemme for at kunne påtale evt. ønskede mindre justeringer/ændringer uden meromkostninger for ordregiver, såfremt hegnet herudover er opsat jfr. Arresø Pil´s normale procedure. Arresø Pil vil kunne oplyse et forventet tidspunkt, dog under forudsætning at vejrforhold og lignede gør det muligt at afslutte arbejdet.

Er ordregiver – eller dennes repræsentant – hjemme, vil Arresø Pil bede ordregiver om at gennemgå arbejdet sammen med Arresø Pil’s repræsentant, for endelig godkendelse af det udførte arbejde.

Såfremt ordregiver har valgt ikke at være til stede på overleveringstidspunktet, forbeholder Arresø Pil sig retten til at kræve separat betaling for kørsel og tidsforbrug til gennemgang af arbejdet med ordregiver og evt. juster/rette forhold såfremt dette måtte ønskes, og såfremt det ikke kan påvises, at være grundet opsætningsmæssige mangler i forhold til det fremsendte tilbud fra Arresø Pil.

Reetablering af området omkring eller i forbindelse med opsætningen, herunder div. græsplæner, beplantninger, specialsten, fliser m. m., vil ske i den grad det er muligt og efter bedste evne. Arresø Pil er ikke ansvarlig for en fuldstændig genopretning, såfremt det ikke har været muligt at opsætte hegnet uden at påvirke/beskære nærtstående beplantninger eller flisebelægninger etc.

Betalingsbetingelser.

Gør det selv-ordre:

Ingen ordre vil blive betragtet som bestilt/reserveret før en fuld betaling er foretaget enten via bank-overførsel eller kontant betaling hos Arresø Pil.

Det er ikke muligt at betale for varer i forbindelse med varernes levering med mindre andet er aftalt på forhånd.

Opsætninger.

Ved opsætningsarbejde sker slutbetaling ved opsættelsens afslutning.

Arresø Pil kan kræve at minimum 50% af det til enhver tid accepterede tilbud skal forudbetales før opsætning påbegyndes. Alle materialer forudbetales dog inden opsætningen.

Restbeløbet, inkl. evt. tilkommende ekstra udgifter, vil blive faktureret efterfølgende, og skal være indbetalt til Arresø Pil´s konto senest 7 dage efter pålydende faktura dato, med mindre andet er aftalt.

Såfremt Arresø Pil skønner, at en a konto betaling på 50% bør foreligge inden arbejdets opstart, skal beløbet være Arresø Pil i hænde min. 7 dage før den oplyste opstartsdato. Såfremt beløbet ikke er indbetalt forbeholder Arresø Pil sig retten til at ophæve aftalen og opkræve betaling for én mistet arbejdsdag for 2 medarbejdere, uagtet opgavens længde.

Betalingen kan ske enten med check, kontant eller ved bankoverførsel.

Bank:

Sydbank
Reg. nr.: 7117
Konto 1008031.

Fakturanummer SKAL tydeligt angives ved bankoverførsel. Oplyses fakturanummeret ikke, kan Arresø Pil ikke holdes ansvarlig for manglende igangsættelse af en ordre.

Arresø Pil fakturerer altid ordregiver det endelige og fulde beløb, hvorefter ordregiver selv må foretage evt. opkrævning hos nabo eller lign. Ved endelig fakturering kan Arresø Pil IKKE fakturere beskæring, ekstra gravearbejde eller lign. under samme post som selve hegnet, men dette vil blive faktureret som ekstra arbejde ud over tilbuddet på opsætning af hegn.

Ved betaling efter rettidig betalingsdato, beregnes rente af det forfaldne tilgodehavende inkl. moms. Der opkræves endvidere et gebyr på 100,00 kr. pr. rykkerskrivelse.

Er anden rentesats ikke særskilt aftalt, beregnes renten ud fra den af Nationalbanken til enhver tid fastsatte officielle udlånsrente med et tillæg på 7 %, jfr. Rentelovens § 5, stk. 1. Renten beregnes årligt af den til enhver tid værende skyldige rentebærende saldo inkl. eventuelle tidligere tilskrevne renter. Tillskrevne renter forfalder til omgående betaling og betales forud for al anden gæld ved de løbende indbetalinger.

Alle priser er ex. moms medmindre momsen fremgår specificeret med beløb.                                                                                                                                                              Der tages til enhver tid forbehold for prisændringer på alle vores varer og ydelser.

 

Levering af materialer til GØR-DET-SELV.

Alle varer leveres så tæt på det ved bestillingens opgivne brugssted og hvor der forefindes kørefast underlag. Det påhviler køber at sikre sig straks ved modtagelsen, at de leverede varer er i overensstemmelse med den afgivende ordre, og køberen skal i forbindelse med modtagelsen, foretage sædvanlig undersøgelse af de modtagende varer.

Ved levering af stolper, kan der forekomme spotvise sorte mærker på stolperne. Disse mærker kan stamme fra fremstillingen af stolperne eller de metalbånd som har holdt stolperne sammen på pallen i forbindelse med leveringen. Mærkerne kan evt. fjernes ved slibning med sandpapir. Arresø Pil kan ikke holdes ansvarlig for mærker af denne karakter, og er ikke forpligtet til at tage træet retur under henvisning til at der foreligger en mangel.

Ved køb af vores natur pilebundter eller sektioner, kan det i enkelte tilfælde forekomme at en enkelt eller to pilegrene kan være brækket.                                                     Der tages til enhver tid forbehold for for prisændringer på alle vores varer og ydelser.

Afhentning af materialer til  GØR-DET-SELV.

Afhentning af varer kan ske efter forudgående aftale på vores lager i Frederiksværk.

Mangler.

Konstaterede mangler skal meddeles os uden ugrundet ophold og før ibrugtagning. I køberens interesse bør meddelelsen være skriftlig. I øvrigt henvises til købelovens almindelige regler.

Såfremt pilebundterne er blevet åbnet, betragtes dette som ibrugtagning og Arresø Pil er ikke forpligtet til refundering af betaling eller ombytning af pilebundterne.

Specielle forhold mht. pil med bark og cylinderdrejet træ:

Pil er et natur materiale som vi håndsorterer efter ”øjemål” ud fra tykkelsen i rodenden og derfor kan pilen i bundterne variere  m.h.t. længde og tykkelse.

Cylinderdrejet stolper kan afvige dimensionen med +/- 3 mm. Det må påregnes at stolperne – som en konsekvens af at være drejet i frisk træ – kan arbejde og således have mindre skævheder. Arresø Pil kan ikke pålægges at afhente eller tage overskydende stolper retur som følge af ovenstående. Der henvises i øvrigt til vor bestemmelser for returvarer. Se nedenfor.

Fortrydelse af køb.

Ved fjernkøb, dvs. køb via Internettet og lign., kan fortrydelse af køb ske indtil 14 dage efter modtagelsen af varen. Returvarer bedes returneret i samme indpakning som de er modtaget, og i væsentlig samme stand, dvs. ubrugt/uåbnet og så vidt mulig i original emballage. Omkostninger vedrørende returnering påhviler køber.

Såfremt emballeringen ikke har været tilstrækkelig, forbeholder Arresø Pil sig retten til at modregne evt. beskadigede pil/materialer i det beløb der er betalt.

Returvarer.

Bortset fra returnering af varer som følge af konstaterede mangler, kan kreditering af returnerede varer kun ske efter forudgående skriftlig aftale og senest 7 dage efter levering/afhentning. Der skal dog altid sendes skriftlig reklamation.

Ved krediteringen forbeholder Arresø Pil sig retten til at fakturere det faktiske antal timer og kørsel i forbindelse med afhentning/kontrol af returvarerne. Arresø Pil fratrækker 10% af det til enhver tid oplyste fakturabeløb til dækning af håndtering af returvarer og div. administrative omkostninger. Som minimum afregnes altid 3 timer, af den til enhver tid gældende timepris. Den aktuelle timepris og kørselspris kan oplyses ved henvendelse.

Varer, der er specielt hjemtaget eller er specielt forarbejdet, speciel fremstillet eller lign., tages ikke retur, uagtet ovenstående.

Ombytning kan kun finde sted til en vare af samme art.

Ansvarsbegrænsning. 

Omstændigheder der forhindrer rettidig eller mangelfri opsætning/levering, som indtræffer efter udfærdigelsen af tilbud/ordrebekræftelse, og som ikke skyldes vores forsømmelse eller undladelse, herunder tilfælde af force majeure, opsætnings- samt leveringsdatoer er med forbehold, og kan til enhver tid ændres som følge af vind, vejrforhold samt sygdom. Arresø Pil kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle eksterne omkostninger som måtte tilkomme ordregiver, såfremt der sker en forsinket levering.

Reklamationer/ mangler/fragtrisiko.

Forsendelser er 100% for købers regning og risiko.

Ved køb af frisk plante materiale til hegn, hytter, tunneller mm. yders der ingen garanti eller erstatning for tørkeskader, frostskader, udefra påførte skader af mennesker eller dyr eller oversvømmede arealer. Garanti for vækst ydes ikke, da bonitet, pasning, vedligeholdelse, klima og udefra kommende forhold, kan have afgørende betydning, og der ydes ikke erstatning.

Der ydes ikke garanti på tilbudsvarer.

Reklamation sker i overensstemmelse med Købelovens bestemmelser.

Såfremt mangelfri erstatningsvarer kan leveres fra vort lager, vil dette ske.

Leverandørers, producenters, transportørers eller anden tredjemands fejl, mangel, svigt o.l., fritager os fra ansvar for kontraktens opfyldelse samt materialer der ikke er fremstillet/produceret af Arresø Pil.

 

Tilbage til forsiden